INVENTII, INVENTATORI, BREVETE, MARCI

INVENTII, INVENTATORI, BREVETE, MARCI

MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

În procesul de analiza a Proiectului tehnic, se va urmari concordanta acestuia cu Cererea de finantare, inclusiv cu Studiul de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz.
La finalul procesului de analiza a Proiectului de executie, solicitantul va fi notificat daca Proiectul de executie a fost:
?    Acceptat fara modificari sau cu modificari (în cazul acceptarii cu modificari, solicitantul e notificat sa-si revizuiasca Cererea de finantare la punctele afectate de proiectul de executie, în termenul stabilit  de organismul intermediar)
?    Respins (exemple de posibile motive: schimbarea solutiei tehnice propuse prin Studiul de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, renuntarea la anumite actiuni prevazute prin Studiul de fezabilitate/ documentatia de avizare a lucrarilor de interventii etc.)
Odata cu depunerea proiectului tehnic, solicitantul de finantare nerambursabila în cadrul POR va face dovada depunerii proiectul de autorizare a lucrarilor de construire (P.A.C.);

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor art. 9 din Legea Nr. 50 Republicata*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, si este extras din proiectul de executie întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se întocmeste pentru:
o    autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;
o    autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.;
o    autorizarea executarii organizarii lucrarilor - P.O.E.

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
 
În situatii cu totul exceptionale, în functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit acestei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./ P.A.D.
III.3.    Verificarea documentelor de eligibilitate la vizita la fata locului înaintea semnarii Contractului de finantare
Înaintea emiterii deciziei de finantare si respectiv semnarea contractului de finantare, solicitantul va fi notificat in scris asupra datei de efectuare a vizitei la fata locului a reprezentantilor OI si AM POR. Solicitantul va fi notificat asupra documentelor pe care trebuie sa le prezinte (in original).
Documentele care vor fi solicitate sunt, dar nu se limiteaza la, urmatoarele:
?    toate documentele legale privind proprietatea asupra imobilului
•    autorizatia de construire
•    documentele de eligibilitate valabile la data depunerii acestora (în perioada precontractuala), în original:
?    Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice;
?    Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de primarie;
?    Documentele financiar-contabile (situatii financiare ale solicitantului)
?    Documentele statutare în cazul UAT/ APL
?    Certificat de grefa, în original
?    Extras de carte funciara sau alte documente care sa ateste ca terenul este liber de orice sarcini
?    Hotarârea organelor de conducere, specifice fiecarui tip de solicitant, de aprobare a proiectului,  a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat (unde este cazul).
?    Documentul de acreditareacreditare în cazul institutiilor de învatamânt superior si al institutiilor publice furnizoare de servicii de formare profesionala continua
?    Aprobarea Guvernului României , daca proiectul are o valoare mai mare de 20.000.000 lei – numai în cazul obiectivelor de investitii noi.
?    avizul tehnic si acordul Inspectoratului de Stat în Constructii , privind documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice.
?    Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte, daca este cazul, în conformitate cu prevederile HG nr. 1302  din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrarilor Publice de Interes National si Locuinte. Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice nu este necesar în cazul proiectelor de investitie cofinantate prin instrumente structurale decât daca se încadreaza în conditiile stipulate prin art.44 alin (2), respectiv o parte a finantarii proiectului este asigurata printr-un împrumut extern garantat de stat.
?    Avizul NATURA 2000, prin care se dovedeste ca proiectul nu genereaza un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica).

Atentie! Obtinerea avizului Natura 2000 este necesara pentru orice proiect finantat din fonduri comunitare.

Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare .  Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare.
Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, pe baza documentatie care cuprinde:
•    Certificatul de urbanism, în copie;
•    Dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor, care confera solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie,  în copie legalizata;
•    Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate în original (doua exemplare);
•    Avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
•    Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare, în copie, inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei comunicate odata cu certificatul de urbanism, în copie.
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul executie si se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru prevazut în Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor.

Contractul de finantare va fi încheiat între Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala din regiunea unde se implementeaza proiectul în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 si solicitant

Sectiunea IV.    Drepturile si obligatiile beneficiarului
Aceasta sectiune are scopul de a explica obligatiile unui beneficiar de finantare nerambursabila în cadrul POR.
Se recomanda totusi consultarea textului integral al contractului de finantare, inclusiv anexele acestuia (model orientativ), dupa cum este prezentat  în Anexa 6 la prezentul ghid.

Prin semnarea contractului de finantare, beneficiarul accepta termenii si conditiile în care va primi finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze pe propria raspundere proiectul pentru care primeste finantare cu respectarea legislatiei nationale si comunitare.

Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finantare din POR in conformitate cu prevederile din cererea de finantare aprobata. Daca beneficiarul nu reuseste sa puna în aplicare proiectul în conditiile asumate si stipulate în contractul de finantare, acesta trebuie sa îsi asume esecul partial sau total în realizarea obligatiilor. In acest caz, Autoritatea de Management, reprezentata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor îsi rezerva dreptul de a întrerupe platile. Contributia din fondurile publice (nationale si comunitare) poate fi redusa si/sau Autoritatea de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau partial, a sumelor deja platite, daca beneficiarul nu respecta termenii contractuali.

Amendamente la contractul de finantare

Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, in conditiile prevazute de contractul de finantare.

Beneficiarul trebuie sa cunoasca faptul ca daca pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificari de natura sa afecteze obiectivul proiectului sau modificari care afecteaza conditiile de eligibilitate prevazute pentru cererea deschisa de proiect in cadrul careia s-a obtinut finantarea nerambursabila, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finantare, finantarea nerambursabila se va sista iar sumele acordate pâna în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislatia nationala si prevederile contractuale!

Beneficiarul poate efectua modificari asupra bugetului daca acestea nu afecteaza scopul principal al proiectului si impactul financiar se limiteaza la transferul de maxim 10% din suma înscrisa initial în cadrul fiecarei linii bugetare în cadrul aceluiasi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Beneficiarul transmite Organismului Intermediar bugetul astfel modificat în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data modificarii acestuia.

Beneficiarul îsi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul implementarii proiectului, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale relevante.

Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legala:     HG nr. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din  1 august 2007.
Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, art. 55
Ordinul comun al MDLPL si al MEF pentru aprobarea categoriilor de  cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”,  în cadrul axei prioritare “„ Îmbunatatirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
   
Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile daca au fost efectuate de catre beneficiar dupa data intrarii in vigoare a contractului de finantare, cu exceptia urmatoarelor categorii de cheltuieli care sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007: cheltuieli pentru elaborarea studiului de pre fezabilitate, a studiului de fezabilitate, a studiilor de teren, cheltuieli cu taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii, cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie, cheltuieli cu achizitia terenului (in procentul maxim de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). 

Pentru proiectele generatoare de venituri

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune care implica o investitie într-o infrastructura a carei utilizare este supusa unor redevente suportate direct de utilizatori, sau orice operatiune care implica vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice alta furnizare de servicii contra unei plati.
În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile privind proiectele generatoare de venituri nu se aplica proiectelor care fac obiectul reglementarilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiintare a Comunitatilor Europene.
Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri  nu trebuie sa depaseasca valoarea curenta a costului investitiei minus valoarea curenta a veniturilor nete din aceasta investitie într-o anumita perioada de timp pentru:
?    investitii în infrastructura;  sau
?    alte proiecte în care se pot estima valoarea veniturilor în avans.
În situatiile în care nu tot costul investitiei este eligibil pentru co-finantare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibila si ne-eligibila a costului investitiei.
Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 se realizeaza astfel:
?    În faza de evaluare a proiectelor, în cererea de finantare beneficiarii mentioneaza daca proiectului este generator de venituri. Din analiza cost beneficiu, se stabilesc veniturile nete generate de proiect si se deduc acestea din costul investitiei, stabilindu-se astfel costurile eligibile ale proiectului pentru finantare din Programul Operational Regional.
?    În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât si pe o perioada de 5 ani de la finalizarea , conform prevederilor art. 55 alin. 3 din Regulamentul General nr.1083/2006.
Ca mentiune importanta:
?    în faza de evaluare se iau în considerare veniturile nete, ca diferenta între costurile de operare si venituri;
?    în faza de implementare se ia în considerare întreaga valoarea a veniturilor.

Asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile
Baza legala:     O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta  (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007.
    Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.

Beneficiarii vor avea obligatia de a include în bugetul institutiei:
?    co-finantarea locala în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007);
?    sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;
?    sume pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. nr.29/2007) în cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite în avans de catre beneficiari pâna la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).
Fundamentarea bugetului propriu al institutiei se va face în functie de obiectivele pe care le are de realizat, respectiv în functie de cheltuielile eligibile si cheltuielile neeligibile.

Acordarea pre-finantarii

Baza legala:     O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007.
    Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.

Prefinantarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale catre un beneficiar (autoritate a administratiei publice locale sau organizatie non guvernamentala), cu exceptia celor din sectorul privat (daca prin acest transfer nu se intra sub incidenta prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat), prin plata directa sau prin plata indirecta, pentru lichidarea angajamentelor de plata fata de un contractor, în stadiul initial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finantare încheiat între beneficiar si Autoritatea de Management prin Organismul intermediar responsabil, în vederea asigurarii derularii corespunzatoare a proiectelor.
Modul de acordare
?    Pre-finantarea se acorda, conform instructiunilor Ministerului Economiei si Finantelor, numai pentru beneficiarii din sectorul public si organizatii non-profit.
?    Conform Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, sumele aferente pre-finantarii vor fi transferate beneficiarului din bugetul Ministerului Finantelor Publice prin intermediul Directiei Generale Autorizare si Plati Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
?    Pre-finantarea se acorda în procent de max. 15% din valoarea eligibila a contractului de finantare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar responsabil si beneficiar. Pre-finantarea cu încadrarea în limita procentului mai sus mentionat se poate acorda integral sau în transe, în functie de previziunea fluxului de plati aprobata de Autoritatea de Management.


Modul de solicitare
Sumele aferente pre-finantarii vor fi transferate de catre Directia Generala Autorizare si Plati Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (care îndeplineste rolul de Unitate de plata de pe lânga Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, în întelesul prevederilor Normelor de aplicare a O.G. 29/2007), pe baza urmatoarelor documente:
?    contractul de finantare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar si beneficiar;
?    copie dupa contractul de achizitie publica încheiat între beneficiar si un operator economic;
?    cererea de pre-finantare a beneficiarului, completata conform modelului din contractul de finantare .
Sumele aferente pre-finantarii contractelor încheiate în cadrul POR pot fi acordate de la bugetul de stat sau din fonduri FEDR. Acestea vor fi prevazute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.
În vederea obtinerii pre-finantarii, beneficiarul are obligatia de a transmite Organismului Intermediar,  Notificare privind depunerea cererii de pre-finantare (în formatul standard furnizat de Autoritatea de Management). Notificarea se transmite OI pâna pe data de 1 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul urmator.
OI centralizeaza notificarile primite de la beneficiari si transmite Directiei Generale Autorizare si Plati Programe, pâna pe data de 8 ale lunii, previziunea fluxului de plati centralizat de pre-finantare.
Aceste informatii sunt necesare pentru asigurarea la nivelul Unitatii de plata de pe lânga Autoritatea de Management si la nivelul Autoritatii de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru asigurarea disponibilitatii sumelor necesare acordarii prefinantarii.
Dupa încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrari/furnizorul de echipamente, Beneficiarul întocmeste si depune la OI Cererea de pre-finantare, însotita de copii dupa contractele încheiate, de identificarea financiara, respectiv de avizul ANRMAP si avizul UCVAP (daca este cazul).
Utilizarea pre-finantarii
Suma aferenta pre-finantarii acordata beneficiarilor proiectelor finantate în cadrul Programului Operational Regional, în conditiile prevazute de O.G. nr.29/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si de Normele de aplicare a O.G nr.29/2007, poate fi utilizata dupa cum urmeaza:
?    pentru plata cheltuielilor eligibile – plata facturilor catre furnizori aferente achizitiilor realizate în cadrul proiectului;
?    ca exceptie, pentru plata cheltuielilor eligibile, respectiv TVA, numai aferent cheltuielilor eligibile efectuate.
Recuperarea pre-finantarii
Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordata unui beneficiar sub forma prefinantarii se recupereaza progresiv, pe perioada de executie a contractului de finantare, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Astfel, pentru Programul Operational Regional, sumele reprezentând pre-finantarea acordata unui Beneficiar sunt recuperate prin deduceri procentuale in procent de 25% din cheltuielile considerate eligibile de Autoritatea de Management si incluse în fiecare Cerere de Rambursare (excluzând plata TVA).
Recuperarea se efectueaza începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferenta prefinantarii sa se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.
Beneficiarul care primeste pre-finantare în cadrul contractelor cu o perioada de implementare de pâna la 2 ani trebuie sa transmita cel putin o Cerere de Rambursare în termen de 6 luni de la primirea acesteia. Pentru contractele cu o perioada de implementare mai mare de 2 ani, Beneficiarul trebuie sa transmita cel putin o Cerere de Rambursare în termen de 1 an de la data efectuarii pre-finantarii.
În cazul nerespectarii acestei conditii, Beneficiarul are obligatia rambursarii întregii sume reprezentând pre-finantarea primita. 
Plata pre finantarii se va efectua intr-un cont special deschis pentru încasarea acesteia, dupa cum este mentionat in contractul de finantare.

Rambursarea cheltuielilor

Baza legala:     O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007.
    Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.
Beneficiarul trebuie sa depuna periodic, la Organismul intermediar relevant,   cererile de rambursare insotita de raportul de progres. In acest sens, beneficiarul trebuie sa completeze si sa depuna la OI Graficul de depunere a cererilor de rambursare.
Pe toata perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmator in conformitate cu graficul mentionat anterior.
Suma minima ce poate fi solicitata printr-o cerere de rambursare lunara (in situatia in care beneficiarul estimeaza un grafic lunar de depunere a cererilor de rambursare) este de 300.000 lei.

Acordarea contravalorii TVA

Baza legala:     O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din  2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din  25 august 2007.
    Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din  28 august 2007.
Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor comunitare nu se mai aplica scutirea de TVA.
Sumele pentru acoperirea platii taxei pe valoarea adaugata aferenta proiectelor finantate din instrumente structurale în cadrul programelor operationale se acorda, prin plata directa sau plata indirecta, urmatorilor beneficiari: autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. Aceasta prevedere nu se aplica altor beneficiari.
Astfel, în cazul în care beneficiarul este institutie publica, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile platite din toate sursele de finantare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR si de co-finantare de la bugetul de stat) si contributia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care acesta este asigurata din bugetul local.
În cazul în care beneficiarul este organizatie non-profit, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile platite din sursele de finantare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri FEDR si de co-finantare de la bugetul de stat.
TVA-ul aferent contributiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, numai pentru cheltuielile eligibile platite din contributia proprie care se încadreaza în definitia contributiei publice nationale, asa cum este prevazuta în O.U.G. nr.63/1999, la art.1, lit. C, respectiv contributia asigurata de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom. În categoria co-finantare aferenta nu se includ: contributia proprie a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este institutie publica, co-finantarea asigurata din împrumuturi externe sau din alte surse decât cele mentionate mai sus si nici costurile suplimentare aferente proiectelor.
Suma reprezentând TVA aferenta contributiei proprii care nu se încadreaza în “contributia publica nationala” se suporta de catre beneficiar din sursele proprii si nu va fi rambursat de catre Autoritatea Contractanta.
Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plata a TVA-ului va fi însotita de o declaratie pe propria raspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum si cu privire la respectarea obligatiilor referitoare la TVA, prevazute de legislatia în vigoare.
Autoritatea de Management va pune la dispozitia beneficiarilor „Instructiuni privind modul de plata al TVA-ului pentru contractele finantate în cadrul POR”, ce vor detalia  fluxurile de documente si fonduri între beneficiari si Autoritatea de Management. Acestea au însa caracter orientativ, beneficiarii având obligatia de a respecta prevederile Codului fiscal si ale legislatiei în vigoare privind TVA.

Raportarea activitatilor in cadrul proiectului

Beneficiarul trebuie sa transmita odata cu cererea de rambursare si raportul de progres , completat in formatul standard prevazut la contractul de finantare, prin care se vor raporta activitatile desfasurate in perioada de raportare, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele partiale/finale obtinute la momentul raportarii etc.
La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui sa descrie modul in care proiectul respecta legislatia in domeniul egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile.


Achizitii publice

Atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006  cu completarile si modificarile ulterioare si se va face cu respectarea urmatoarelor principii:
?    nediscriminarea
?    tratamentul egal
?    recunoasterea reciproca
?    transparenta
?    proportionalitatea
?    eficienta utilizarii fondurilor publice
?    asumarea raspunderii

Beneficiarul raspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislatiei în domeniul achizitiilor publice. In cazul in care se constata încalcarea prevederilor legale, cheltuiala aferenta platii bunurilor/serviciilor/lucrarilor astfel achizitionate vor fi considerate neeligibile si nu vor fi rambursate.
Originalul documentatiei de achizite publica se va pastra de catre autoritatea contractanta (asa cum este definita de OG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). In cazul parteneriatelor, daca autoritatea contractanta este unul dintre parteneri, liderul de proiect va pastra la dosarul contractului de finantare o copie a documentatiei de achizitie marcata cu stampila „conform cu originalul”.

Control si audit

Beneficiarul trebuie sa tina o contabilitate analitica a proiectului, sa tina registre exacte si periodice, precum si înregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului. Beneficiarul trebuie sa pastreze toate înregistrarile/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operational Regional 2007-2013 

Beneficiarul are obligatia de a pastra si de a pune la dispozitia organismelor abilitate, dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioada de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operational Regional.

Beneficiarul are obligatia sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel încât sa permita verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivarii documentelor.

Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligatia de a asigura disponibilitatea si prezenta personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durata a verificarilor.
Beneficiarul trebuie sa asigure o pista de audit care sa permita posibilitatea verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Frauda si de catre Curtea Europeana a Auditorilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii proiectului, beneficiarul are obligatia sa restituie debitul constatat, precum si accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalitati de întârziere si alte penalitati, precum si costurile bancare. În cazul nerespectarii obligatiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declansarii executarii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizeaza conform prevederilor OG nr.12/2007  .

Nota:

Departamentul pentru Lupta Antifrauda – DLAF asigura protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atributii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul national al luptei antifrauda.
DLAF efectueaza controale operative la fata locului, din oficiu ori în urma sesizarilor primite de la autoritatile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare, de la alte institutii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum si celelalte State Membre.
Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, comiterea de infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseste cu închisoare de pâna la 20 ani si interzicerea unor drepturi.
Orice sesizare privind nereguli si/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresata Departamentului pentru Lupta Antifrauda: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005

Informare si publicitate

Beneficiarul are obligatia sa asigure o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor, rezultatelor obtinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale si instructiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuala a POR . Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfasurate, aferente proiectului si vor atasa la raport copii dupa articolele de presa, fotografii ale locatiei proiectului din care sa reiasa amplasarea panoului (in timpul executarii lucrarilor) si a placii comemorative (dupa finalizarea lucrarilor), fotografii ale evenimentelor organizate in cadrul proiectului din care sa reiasa respectarea cerintelor de informare si publicitate, copii dupa publicatii etc.
Pentru toate echipamentele achizitionate prin proiect, beneficiarul trebuie sa aplice la loc vizibil, un autocolant in care sa se mentioneze elementele prevazute in manualul de identitate vizuala.

Arhivare

Beneficiarul trebuie sa pastreze toata documentatia legata de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finantarea nerambursabila, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR.Sectiunea V.    Anexe
Anexa 1. Formularul Cererii de finantare, cu urmatoarele modele standard:
    Modelul A – Rezumatul proiectului
    Modelul B – Declaratia de eligibilitate
    Modelul C – Declaratia de angajament
    Modelul D – Cuprinsul cadru al studiului de fezabilitate
    Modelul E – Opis la Formularul Cererii de finantare
    Modelul F – Curriculum Vitae
    Modelul G – Cerere pentru eliberarea Avizului privind necesitatea si oportunitatea proiectului
    Modelul H – Chestionar privind baza materiala
    Modelul I – Avizul MECT privind necesitatea si oportunitatea proiectului

Anexa 2. Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu
Anexa 3. Grila de verificare a conformitatii administrative
Anexa 4. Grila de verificare a eligibilitatii
Anexa 5. Grila de evaluare tehnica si financiara a proiectului
Anexa 6. Modelul orientativ al contractului de finantare inclusiv anexele acestuia
Anexa 7. Cerere de prefinantare
Anexa 8. Cerere de rambursare
Anexa 9. Raport de progres
Anexa 10. Harta regiunilor de dezvoltare si datele de contact ale Organismelor intermediare
Anexa 11. Referinte relevante domeniului major de interventie 3.4  “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”
Anexa 12 Aspecte privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu
Anexa 13 Modul de calcul al asistentei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit