Brevete, Patente, Inovatii romanesti, Inovatii, Brevete, Inregistrare inventii

Promovarea si vanzarea inventiilor romanesti pe plan national si international. Inventatorii interesati de serviciile oferite sunt rugati sa ne contacteze la adresa prezenta in cadrul site-ului : www.inventatori.ro

PREVEDERI GENERALE


ART. 59
1. In aplicarea titlului IV al prezentului acord, nici o prevedere a acordului nu va impiedica partile sa aplice legile si reglementarile proprii referitoare la intrarea, sederea, munca, conditiile de munca, stabilirea persoanelor fizice si furnizarea de servicii, cu conditia ca, procedand astfel, ele sa nu le aplice de o astfel de maniera ancat sa anuleze sau sa slabeasca beneficiile decurgind, pentru fiecare dintre parti, din conditiile unei prevederi specifice a acordului. Aceasta prevedere nu prejudiciaza aplicarea art. 54.
2. Prevederile cap. II, III si IV ale titlului IV vor fi revazute prin decizia Consiliului de Asociere, an lumina rezultatelor negocierilor privind serviciile care se desfasoara an cadrul Rundei Uruguay si an special an scopul de a se asigura ca, an conformitate cu orice prevedere a prezentului acord, o parte acorda celeilalte parti un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat an baza prevederilor unui viitor acord general privind comertul si serviciile (G.A.T.S.).
3. Excluderea companiilor sau cetatenilor din Comunitate stabiliti an Romania conform prevederilor cap. II al titlului IV, de la acordarea, de catre Romania, de ajutor public an domeniile serviciilor de educatie publica, serviciilor de sanatate sau sociale si ale serviciilor culturale, pe durata perioadei de tranzitie la care se refera art. 7, va trebui sa fie considerata compatibila cu prevederile titlului IV si cu regulile de concurenta stipulate an titlul V.

TITLUL V - PLATI, CAPITAL, CONCURENTA aI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC, ARMONIZAREA LEGISLATIEI

CAP. 1
PLATI CURENTE aI MISCAREA CAPITALULUI

ART. 60
Partile se obliga sa autorizeze, an valuta liber convertibila, orice plata din contul curent al balantei de plati, an masura an care tranzactiile referitoare la plati se refera la circulatia marfurilor, serviciilor sau persoanelor antre parti, care a fost liberalizata an conformitate cu prezentul acord.
ART. 61
1. Cu privire la tranzactiile din contul de capital din balanta de plati, Romania si, respectiv, statele membre vor asigura, de la intrarea an vigoare a acordului, circulatia libera a capitalului legat de investitiile directe facute an companii anfiintate conform legilor an vigoare an tara gazda si de investitiile facute conform prevederilor cap. II din titlul IV, si lichidarea sau repatrierea acestor investitii si a oricarui profit rezultat din acestea.
2. Indiferent de prevederile de mai sus, o astfel de circulatie libera, lichidare si repatriere vor fi asigurate pana la sfarsitul primei etape prezentate an art. 7, pentru toate investitiile legate de stabilirea an Romania a cetatenilor din Comunitate ca persoane care desfasoara activitati proprii, conform cap. II din titlul IV.
3. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1, statele membre, de la intrarea an vigoare a acordului, si Romania, de la sfarsitul celui de-al cincilea an urmator intrarii an vigoare a acordului, nu vor introduce noi restrictii valutare la circulatia de capital si la platile curente aferente antre rezidenti ai Comunitatii si ai Romaniei si nu vor face aranjamentele existente mai restrictive.
4. Partile se vor consulta reciproc an scopul de a facilita circulatia capitalului antre Comunitate si Romania pentru a promova obiectivele prezentului acord.
ART. 62
1. Pe durata primilor cinci ani urmatori datei intrarii an vigoare a prezentului acord, partile vor adopta masuri care sa permita crearea conditiilor necesare pentru aplicarea graduala, an viitor, a regulilor Comunitatii referitoare la libera circulatie a capitalului.
2. Pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului, Consiliul de Asociere va examina caile care sa faca posibila aplicarea deplina a regulilor Comunitatii privind circulatia capitalului.
ART. 63
Cu referire la prevederile prezentului capitol si independent de prevederile art. 65, pana la introducerea deplinei convertibilitati a monedei Romaniei an sensul art. VIII al Fondului Monetar International (F.M.I.), Romania poate aplica, an circumstante exceptionale, restrictii de schimb legate de acordarea sau preluarea de credite pe termen scurt sau mediu, cu conditia ca aceste restrictii sa fie impuse Romaniei la acordarea de astfel de credite si sa fie permise an conformitate cu statutul Romaniei an cadrul F.M.I.
Romania va aplica aceste restrictii de o maniera nediscriminatorie. Ele se vor aplica astfel ancat sa perturbe cat mai putin prezentul acord. Romania va informa prompt Consiliul de Asociere asupra introducerii unor astfel de masuri si a oricaror modificari ale acestora.

CAP. 2
CONCURENTA aI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC

ART. 64
1. Sant incompatibile cu buna functionare a acordului, an masura an care ele pot afecta comertul antre Romania si Comunitate:
(i) orice acorduri antre antreprinderi, decizii ale asociatiilor de antreprinderi si practicile concertate antre antreprinderi avand ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;
(ii) abuzul din partea uneia sau mai multor antreprinderi de a avea o pozitie dominanta, pe teritoriul Romaniei sau al Comunitatii, an ansamblu, sau pe o parte substantiala a acestuia;
(iii) orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor antreprinderi sau a productiei unor anumite marfuri.
2. Orice practica contrara prezentului articol va fi examinata pe baza criteriilor care rezulta din aplicarea regulilor din art. 85, 86 si 92 din Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene.
3. Consiliul de Asociere va adopta, an termen de trei ani de la intrarea an vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 si 2.
4. a) In scopul aplicarii prevederii paragrafului 1 pct. (iii), partile recunosc ca, an perioada primilor cinci ani dupa intrarea an vigoare a acordului, orice ajutor public acordat de Romania va fi evaluat luindu-se an considerare faptul ca Romania va fi considerata o regiune identica cu cele ale Comunitatii descrise an art. 92.3 lit. a) al Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene. Consiliul de Asociere va decide, tinand cont de situatia economica din Romania, daca perioada respectiva va fi extinsa pentru o noua perioada de cinci ani.
b) Fiecare parte va asigura transparenta an domeniul ajutorului public, antre altele, prin raportarea anuala catre cealalta parte a sumei totale si a distribuirii ajutorului acordat si prin furnizarea, la cerere, de informatii referitoare la schemele de ajutor. La cererea uneia dintre parti, va furniza informatii privind anumite cazuri individuale de ajutor public.
5. Referitor la produsele mentionate la cap. II si III ale titlului III: prevederile paragrafului 1 subparagraful (iii) nu se aplica; orice practica contrara paragrafului 1 subparagraful (i) va fi evaluata conform criteriilor stabilite de Comunitate an baza art. 42 si 43 ale Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene si an special a celor stabilite prin Reglementarea Consiliului nr. 26/1962.
6. Daca Romania sau Comunitatea considera ca o anumita practica este incompatibila cu prevederile paragrafului 1 si:
- nu este conforma cu regulile mentionate an paragraful 3, sau
- an absenta unor asemenea reguli si daca asemenea practici cauzeaza sau ameninta sa cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte parti sau pagube materiale industriei sale nationale, inclusiv industriei serviciilor, ea poate adopta masuri adecvate dupa consultari an cadrul Consiliului de Asociere sau dupa 30 de zile lucratoare de la solicitarea unor astfel de consultari.
In cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 subparagraful (iii) al prezentului articol, asemenea masuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplica Acordul general pentru tarife vamale si comert, numai an conformitate cu procedurile si an conditiile stipulate de Acordul general pentru tarife vamale si comert si de orice alte instrumente relevante, negociate sub auspiciile sale care sant aplicabile antre parti.
7. Indiferent de orice alte prevederi contrare adoptate an conformitate cu paragraful 3, partile vor schimba informatii luind an considerare limitarile impuse de cerintele pastrarii secretului profesional si de afaceri.
8. Acest articol nu se va aplica produselor care intra sub incidenta Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului care formeaza obiectul Protocolului nr. 2.
ART. 65
1. Partile se vor stradui sa evite impunerea de masuri restrictive, inclusiv masuri la import pentru scopurile balantei de plati. In situatia introducerii lor, partea care a procedat astfel va prezenta celeilalte parti un calendar al eliminarii acestor masuri.
2. Daca Romania sau unul sau mai multe state membre se afla an serioase dificultati ale balantei de plati sau exista o amenintare iminenta a unei astfel de situatii, Romania sau Comunitatea, dupa caz, pot adopta, an conformitate cu conditiile prevazute an Acordul general pentru tarife vamale si comert, masuri restrictive, inclusiv masuri referitoare la import, care vor avea o durata limitata si care nu vor depasi ceea ce este necesar an vederea remedierii situatiei balantei de plati. Romania sau Comunitatea, dupa caz, vor informa cealalta parte despre aceasta.
3. Orice masuri restrictive nu se vor aplica transferurilor legate de investitii si an special de repatrierea sumelor investite sau reinvestite sau de orice alt fel de venituri care rezulta din acestea.
ART. 66
In privinta antreprinderilor publice si a antreprinderilor carora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de Asociere va asigura ca, ancepand cu cel de-al treilea an de la data intrarii an vigoare a acordului, principiile Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene, andeosebi art. 90 si principiile Documentului final din aprilie 1990 al reuniunii de la Bonn a Conferintei pentru Securitate si Cooperare an Europa (an special prevederile referitoare la libertatea de decizie a antreprenorilor) vor fi aplicate an operarea prezentului acord.
ART. 67
1. Romania va continua sa imbunatateasca protectia drepturilor de proprietate intelectuala, industriala si comerciala, an scopul de a asigura, pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului, un nivel de protectie similar cu cel existent an Comunitate, inclusiv mijloace comparabile de aplicare a acestor drepturi.
2. In acelasi interval de timp, Romania va solicita sa adere la Conventia de la Munchen privind acordarea patentelor europene din 5 octombrie 1973. Romania va adera, de asemenea, la celelalte conventii multilaterale referitoare la drepturile de proprietate intelectuala, industriala si comerciala (mentionate an paragraful 1 al anexei nr. XIX), la care statele membre sant parti sau pe care statele membre le aplica "de facto".
3. Dupa intrarea an vigoare a prezentului acord, Romania va acorda un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat oricarei tari terte an baza unui acord bilateral.
ART. 68
1. Partile considera ca deschiderea de licitatii pentru contracte publice pe baza principiilor nediscriminatorii si reciprocitatii, andeosebi an contextul G.A.T.T., constituie un obiectiv dezirabil.
2. Companiilor din Romania, asa cum sant ele definite an art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor an Comunitate an conformitate cu regulile de procedura din Comunitate, acordindu-li-se un tratament nu mai putin favorabil decat cel aplicat companiilor din Comunitate, de la intrarea an vigoare a acordului.
Companiilor din Comunitate, asa cum sant ele definite an art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor publice, an Romania, sub un tratament nu mai putin favorabil decat cel aplicat companiilor din Romania, cel mai tirziu pana la sfarsitul perioadei de tranzitie prevazute an art. 7.
Companiile din Comunitate stabilite an Romania an conformitate cu prevederile cap. II al titlului IV, sub forma filialelor, asa cum sant ele descrise an art. 45 si an art. 55, vor avea acces, de la data intrarii an vigoare a prezentului acord, la procedurile de adjudecare a contractelor sub un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat companiilor din Romania. Companiilor din Comunitate stabilite an Romania sub forma sucursalelor sau reprezentantelor, asa cum sant ele descrise an art. 45, li se va acorda un asemenea tratament, cel mai tirziu la sfarsitul perioadei de tranzitie prevazute an art. 7.
Consiliul de Asociere va examina periodic posibilitatea ca Romania sa introduca accesul la procedurile de adjudecare an Romania pentru toate companiile din Comunitate, anainte de sfarsitul perioadei de tranzitie.
3. Referitor la dreptul de stabilire, operatiuni, furnizare de servicii antre Romania si Comunitate, ca si la angajarea si circulatia fortei de munca legate de andeplinirea contractelor publice, vor fi aplicabile prevederile art. 38-59.

CAP. 3
ARMONIZAREA LEGISLAeIEI

ART. 69
Partile recunosc ca o conditie importanta a integrarii economice a Romaniei an Comunitate este armonizarea legislatiei prezente si viitoare a Romaniei cu cea a Comunitatii. Romania se va stradui sa asigure ca legislatia sa sa devina, gradual, compatibila cu cea a Comunitatii.
ART. 70
Armonizarea legislatiei se va extinde an special an urmatoarele domenii: legea vamala, legea societatilor, legea bancara, conturile si taxele societatilor, proprietatea intelectuala, protectia fortei de munca si a locurilor de munca, securitatea sociala, serviciile financiare, regulile de concurenta, protectia sanatatii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, protectia consumatorilor, impozitarea indirecta, standardele si normele tehnice, legile si reglementarile an domeniul nuclear, transport si mediu.
ART. 71
Comunitatea va furniza Romaniei asistenta tehnica pentru aplicarea acestor masuri, care poate include, printre altele:
- schimb de experti;
- furnizarea ultimelor informatii, andeosebi asupra legislatiei relevante;
- organizarea de seminarii;
- activitati de formare;
- ajutor pentru traducerea legislatiei din Comunitate, an sectoarele relevante.

TITLUL VI - COOPERAREA ECONOMICA

ART. 72
1. Comunitatea si Romania vor stabili relatii de cooperare economica menite sa contribuie la dezvoltarea Romaniei si la cresterea potentialului sau. O astfel de cooperare va antari legaturile economice existente, pe cea mai larga baza posibila, an beneficiul ambelor parti.
2. Politicile si celelalte masuri vor fi destinate sa produca dezvoltarea economica si sociala a Romaniei si se vor ghida dupa principiul dezvoltarii durabile. Aceste politici trebuie sa cuprinda, de la anceput, totalitatea considerentelor de mediu si sa fie corelate cu cerintele unei dezvoltari sociale armonioase.
3. In acest scop, cooperarea trebuie sa se concentreze, an special, asupra politicilor si masurilor legate de industrie, inclusiv de sectorul minier, investitii, agricultura, energie, transport, dezvoltare regionala si turism.
4. Se va acorda o atentie speciala masurilor capabile sa stimuleze cooperarea dintre tarile Europei Centrale si de Est, an scopul unei dezvoltari armonioase an zona.
ART. 73
Cooperarea industriala
1. Cooperarea va fi menita sa promoveze, an special, urmatoarele:
- cooperarea industriala antre agentii economici ai ambelor parti, avand ca principal obiectiv antarirea sectorului privat;
- participarea Comunitatii la eforturile Romaniei de modernizare si restructurare a industriei sale, atat an sectorul public cat si an cel privat, ceea ce va face efectiva tranzitia de la sistemul centralizarii planificate la economia de piata, an conditii care sa asigure protejarea mediului anconjurator;
- restructurarea unor sectoare specifice;
- anfiintarea de noi antreprinderi an zone care ofera potential de crestere;
- transferul de tehnologie si know-how.
2. Initiativele de cooperare industriala vor lua an considerare prioritatile stabilite de Romania. Initiativele trebuie sa urmareasca, an special, crearea unui cadru propice pentru antreprinderi, ambunatatirea know-how-ului an domeniul managementului si promovarea transparentei an privinta pietelor si a conditiilor pentru antreprinderi si vor cuprinde asistenta tehnica, atunci cand este cazul.
ART. 74
Promovarea si protectia investitiilor
1. Cooperarea va fi menita sa creeze un climat favorabil pentru investitiile particulare, atat din tara cat si din strainatate, ceea ce este esential pentru reconstructia economica si industriala an Romania.
2. Obiectivele speciale ale cooperarii vor fi:
- pentru Romania, stabilirea si ambunatatirea cadrului legal care favorizeaza si protejeaza investitiile;
- ancheierea de catre Romania si statele membre, de acorduri de promovare si protejare a investitiilor;
- punerea an aplicare a unor aranjamente propice transferului de capital;
- crearea unei mai bune protectii a investitiilor;
- continuarea abrogarii actelor normative invechite si ambunatatirea infrastructurii economice;
- schimbul de informatii asupra oportunitatilor de investitii sub forma de targuri comerciale, expozitii, saptamini comerciale si al altor asemenea actiuni.
ART. 75
Standardele agroindustriale si aprecierea conformitatii
1. Partile vor coopera an scopul de a reduce diferentele an domeniul procedurilor privind standardizarea si aprecierea conformitatii.
2. In acest scop, cooperarea va urmari:
- promovarea alinierii Romaniei la reglementarile tehnice comunitare si la standardele europene privind calitatea produselor alimentare de origine industriala si agricola;
- promovarea utilizarii reglementarilor tehnice comunitare, a standardelor europene si a procedurilor de apreciere a conformitatii;
- ancheierea, atunci cand este cazul, de acorduri privind recunoasterea reciproca an aceste domenii;
- ancurajarea participarii active si regulate a Romaniei la lucrarile organizatiilor specializate (C.E.N., C.E.N.E.L.E.C., E.T.S.I., E.O.T.C.).
3. Comunitatea va acorda asistenta tehnica Romaniei, dupa caz.
ART. 76
Cooperarea an stiinta si tehnologie
1. Partile vor promova cooperarea an activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica. Ele vor acorda o atentie speciala urmatoarelor:
- schimbului de informatii stiintifice si tehnice, inclusiv informatii privind politicile si activitatile stiintifice si tehnologice ale fiecareia dintre parti;
- organizarii de reuniuni stiintifice comune (seminarii si ateliere);
- activitatilor comune de cercetare si dezvoltare menite sa incurajeze progresul stiintific si transferul de tehnologie si know-how;
- activitatilor de pregatire profesionala si programe de mobilitate pentru cercetatorii si specialistii ambelor parti;
- dezvoltarii unei atmosfere propice cercetarii si aplicarii de tehnologii noi si protectiei corespunzatoare a proprietatii intelectuale asupra rezultatelor cercetarii;
- participarii Romaniei la programele comunitare an conformitate cu paragraful 3. Va fi acordata asistenta tehnica, dupa caz.
2. Consiliul de Asociere va stabili procedurile adecvate pentru dezvoltarea cooperarii.
3. Cooperarea an cadrul programului comunitar an domeniul cercetarii si al dezvoltarii tehnologice va fi pusa an practica pe baza unor aranjamente specifice care urmeaza a fi negociate si ancheiate conform procedurilor legale ale fiecareia dintre parti.
ART. 77
Invatamant si pregatire profesionala
1. Partile vor coopera, an scopul de a ridica nivelul general de educatie si calificare profesionala an Romania, atat an sectorul public cat si an cel privat, luind an considerare prioritatile Romaniei. Cadrul institutional si planurile de cooperare urmeaza a fi stabilite (ancepand cu Fundatia Europeana pentru Pregatire Profesionala, atunci cand aceasta va fi anfiintata, si programul TEMPUS). Participarea Romaniei la alte programe comunitare ar putea fi luata, de asemenea, an considerare an acest context.
2. Cooperarea se va concentra, an special, asupra urmatoarelor domenii:
- reforma sistemului de anvatamant si pregatire profesionala an Romania;
- pregatirea initiala, pregatirea la locul de munca si recalificarea, inclusiv a directorilor si a functionarilor superiori civili, atat an sectorul public cat si an cel privat, an special an domenii prioritare, care urmeaza a fi stabilite;
- cooperarea antre universitati, cooperarea antre universitati si firme si mobilitatea pentru profesori, studenti, administratori si tineret;
- promovarea predarii an domeniul studiilor europene, an cadrul unor institutii adecvate;
- recunoasterea reciproca a perioadelor de studii si a diplomelor;
- predarea limbilor comunitare;
- pregatirea translatorilor si interpretilor si promovarea utilizarii normelor lingvistice si a terminologiei comunitare si dezvoltarea unei infrastructuri corespunzatoare pentru traducerea din limba romana an limbile comunitare;
- dezvoltarea anvatamantului de la distanta si a noilor tehnologii de pregatire;
- acordarea de burse de studii;
- asigurarea materialelor si echipamentelor pentru pregatire.
Pentru a promova integrarea Romaniei la nivelul institutiilor comunitare de anvatamant si cercetare, asa cum se prevede an art. 76, Comunitatea va lua masurile corespunzatoare pentru a facilita cooperarea Romaniei cu institutiile europene pertinente. Aceasta poate cuprinde participarea Romaniei la activitatile acestor institutii, precum si anfiintarea de filiale ale acestora an Romania. Obiectivele institutiilor mentionate mai sus trebuie sa se concentreze asupra pregatirii profesorilor, specialistilor si functionarilor publici care urmeaza a fi implicati an procesul de integrare si cooperare europeana cu institutiile comunitare.
ART. 78
Agricultura si sectorul agroindustrial
1. Cooperarea an acest domeniu va avea drept scop modernizarea, restructurarea si privatizarea agriculturii si sectorului agroindustrial din Romania. Se vor depune eforturi mai ales pentru:
- dezvoltarea fermelor particulare, a canalelor de distribuire, a metodelor de depozitare, a marketingului si managementului etc.;
- modernizarea infrastructurii rurale (transport, aprovizionarea cu apa, telecomunicatii);
- ambunatatirea planificarii utilizarii terenului agricol, inclusiv planificarea urbana si an constructii;
- ambunatatirea productivitatii, calitatii si eficientei prin utilizarea unor metode si produse adecvate;
- asigurarea pregatirii si andrumarii an utilizarea metodelor de productie antipoluante;
- promovarea complementaritatii an agricultura;
- promovarea schimbului de know-how, an special antre sectoarele particulare din cadrul Comunitatii si Romaniei;
- dezvoltarea si modernizarea firmelor de prelucrare si a tehnicilor lor de marketing;
- dezvoltarea cooperarii an domeniul sanatatii animalelor, al sanatatii produselor alimentare agricole (inclusiv ionizarea), al sanatatii plantelor, an scopul de a se realiza armonizarea graduala cu standardele comunitare, prin asistenta an domeniul pregatirii cadrelor si al organizarii controlului;
- stabilirea si promovarea cooperarii efective an privinta sistemelor informationale an agricultura;
- dezvoltarea si promovarea cooperarii efective an privinta sistemelor de asigurare a calitatii, compatibile cu modelele comunitare;
- schimbul de informatii an privinta politicii agricole si legislatiei;
- acordarea de asistenta tehnica si transferul de know-how catre Romania an privinta sistemului de aprovizionare cu lapte a scolilor.
2. Pentru alte scopuri, Comunitatea va acorda asistenta tehnica, dupa cum va fi cazul.
ART. 79
Energia
1. In contextul principiilor economiei de piata si al Cartei Europene a Energiei, partile vor coopera pentru dezvoltarea integrarii treptate a pietelor energiei an Europa.
2. Cooperarea va include, printre altele, asistenta tehnica, atunci cand este cazul, an urmatoarele domenii:
- formularea si planificarea politicii energetice;
- managementul si pregatirea profesionala pentru sectorul energetic;
- promovarea economisirii energiei si a eficientei energetice;
- dezvoltarea resurselor de energie;
- ambunatatirea distributiei, precum si ambunatatirea si diversificarea aprovizionarii;
- impactul ecologic al productiei si consumului de energie;
- sectorul energiei nucleare;
- deschiderea antr-o mai mare masura a pietei energiei, inclusiv facilitarea tranzitului de gaz si electricitate;
- sectoarele de electricitate si gaz, inclusiv analizarea posibilitatii de interconectare a retelelor de aprovizionare;
- modernizarea infrastructurilor energetice;
- formularea conditiilor-cadru pentru cooperarea dintre antreprinderile din acest sector, ceea ce ar putea cuprinde ancurajarea societatilor mixte;
- transferul de tehnologie si know-how, care poate cuprinde, daca este cazul, promovarea si comercializarea de tehnologii energetice eficiente.
ART. 80
Cooperare an sectorul nuclear
1. Scopul cooperarii este asigurarea unei utilizari an conditii de securitate a energiei nucleare.
2. Cooperarea va acoperi, an principal, urmatoarele subiecte:
- masuri industriale pentru siguranta an functionare a centralelor nucleare romanesti;
- perfectionarea profesionala a personalului de conducere si a altor categorii de personal care lucreaza cu instalatiile nucleare;
- perfectionarea legilor si reglementarilor romane privind securitatea nucleara si antarirea rolului autoritatilor de supraveghere si cresterea resurselor lor;
- securitatea nucleara, pregatirea si conducerea an situatii de urgenta nucleara;
- protectia impotriva radiatiilor, inclusiv controlul radiatiilor din mediul anconjurator;
- probleme legate de ciclul combustibilului si securitatea materialelor nucleare;
- gospodarirea deseurilor radioactive;
- retragerea autorizatiei si demontarea instalatiilor nucleare;
- decontaminarea.
3. Cooperarea va cuprinde schimbul de informatii si experienta si activitati de cercetare-dezvoltare an conformitate cu art. 76.
ART. 81
Mediul anconjurator
1. Partile vor dezvolta si antari cooperarea an domeniul mediului anconjurator si al sanatatii oamenilor, pe care ele o considera a fi o prioritate.
2. Cooperarea va avea drept scop combaterea deteriorarii mediului anconjurator si an special:
- controlul efectiv al nivelurilor de poluare; sistemul de informatii privind starea mediului anconjurator;
- combaterea locala, regionala si transfrontiera a poluarii aerului si a apei;
- restaurarea ecologica;
- productia si utilizarea de energie an mod durabil, eficient si efectiv din punct de vedere al mediului anconjurator; securitatea uzinelor industriale;
- clasificarea si manipularea an conditii de siguranta a produselor chimice;
- calitatea apei, an special a apelor care traverseaza frontiera (Dunarea, Marea Neagra);
- reducerea cantitatii de deseuri, reciclarea si eliminarea lor an conditii de siguranta, aplicarea Conventiei de la Basel;
- impactul ecologic al agriculturii, eroziunii solului si al poluarii chimice;
- protejarea padurilor;
- conservarea biodiversitatii;
- planificarea utilizarii pamantului, inclusiv planificarea urbana si an constructii;
- utilizarea instrumentelor economice si fiscale;
- schimbarea climatului global;
- instruirea si atentionarea an privinta problemelor mediului.
3. Cooperarea se va desfasura, an special, prin:
- schimbul de informatii si de experti, inclusiv informatii si experti an domeniul transferului de tehnologii curate si al utilizarii sigure si sanatoase, din punct de vedere al mediului, a biotehnologiilor;
- programe de pregatire profesionala;
- activitati comune de cercetare;
- armonizarea legilor (standarde comunitare);
- cooperarea la nivel regional (inclusiv cooperarea an cadrul Agentiei Europene a Mediului cand va fi creata de Comunitate) si la nivel international;
- dezvoltarea de strategii, an special an legatura cu problemele globale si de clima;
- studii privind impactul ecologic.
ART. 82
Gospodarirea apelor
Partile vor dezvolta cooperarea an diverse domenii privind gospodarirea apelor, an special an ceea ce priveste:
- utilizarea cu grija fata de mediu a apei cursurilor transfrontiera si a raurilor si lacurilor care traverseaza frontierele;
- armonizarea reglementarilor privind gospodarirea apelor si mijloacele de reglementare tehnica a apei (directive, limite, standarde, normative, logistica);
- modernizarea cercetarii si dezvoltarii (R and D) si a bazei stiintifice a gospodaririi apelor.
ART. 83
Transportul
1. Partile vor dezvolta si antari cooperarea dintre ele, astfel ancat sa dea posibilitatea Romaniei sa:
- restructureze si sa modernizeze transportul;
- imbunatateasca circulatia pasagerilor si a marfurilor si accesul la piata transporturilor, prin anlaturarea obstacolelor administrative, tehnice si de alta natura;
- faciliteze tranzitul comunitar prin Romania, pe cai rutiere, feroviare, pe cai navigabile interioare si transportul combinat;
- realizeze functionarea unor standarde comparabile cu cele comunitare.
2. Cooperarea va cuprinde an special, urmatoarele:
- programe de pregatire economica, juridica si tehnica;
- furnizarea de asistenta tehnica, consultanta si schimbul de informatii;
- furnizarea mijloacelor de dezvoltare a infrastructurii de transport an Romania.
3. Cooperarea va cuprinde urmatoarele domenii prioritare:
- constructia si modernizarea transportului rutier, inclusiv usurarea treptata a conditiilor de tranzit;
- administrarea cailor ferate si a aeroporturilor, inclusiv cooperarea dintre autoritatile nationale corespunzatoare;
- modernizarea principalelor rute de interes comun si a legaturilor transeuropene, a infrastructurii rutiere, a celei de navigatie interioara, feroviare, portuare si aeroportuare;
- planificarea utilizarii terenului, inclusiv planificarea urbana si a constructiilor legate de transporturi;
- modernizarea echipamentului tehnic pentru a corespunde standardelor comunitare, an special, an domeniile transportului rutier si feroviar, al transportului multimodal si al transbordarii;
- elaborarea unor politici consecvente an domeniul transporturilor, compatibile cu cele aplicate an Comunitate;
- promovarea programelor comune tehnologice si de cercetare, an conformitate cu art. 76.
ART. 84
Telecomunicatii, servicii postale si transmisiuni
1. Partile vor extinde si antari cooperarea an acest domeniu si, an acest scop, vor initia, cu prioritate, urmatoarele actiuni:
- schimbul de informatii an privinta politicilor din domeniul telecomunicatiilor, serviciilor postale si transmisiunilor;
- schimbul de informatii tehnice si de alta natura si organizarea de seminarii, ateliere si conferinte pentru expertii ambelor parti;
- efectuarea de actiuni de pregatire profesionala si de andrumare;
- efectuarea de transferuri de tehnologie;
- crearea de organisme adecvate pentru ambele parti care sa elaboreze proiecte comune;
- promovarea standardelor europene, a sistemelor de certificare si a abordarii reglementarilor;
- promovarea noilor facilitati an domeniul comunicatiilor serviciilor si instalatiilor, an special a acelora cu aplicabilitate comerciala.
2. Aceste activitati se vor concentra asupra urmatoarelor domenii prioritare:
- modernizarea retelei de telecomunicatii din Romania si integrarea sa an retelele europene si mondiale;
- cooperarea an cadrul structurilor europene de standardizare;
- integrarea an sistemul transeuropean; aspectele juridice si de reglementare an domeniul telecomunicatiilor;
- administrarea telecomunicatiilor si a serviciilor postale si de transmisiuni an noul climat economic; structuri organizatorice, strategii si planificare, principii privind achizitiile;
- planificarea utilizarii terenului, inclusiv planificarea urbana si an constructii;
- modernizarea serviciilor postale si de transmisiuni ale Romaniei, inclusiv aspectele juridice si de reglementare.
ART. 85
Servicii bancare, de asigurari si alte servicii financiare si cooperarea an domeniul expertizei
1. Partile vor coopera cu scopul de a stabili si dezvolta un cadru propice pentru ancurajarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurari si financiare an Romania.
a) Cooperarea se va concentra asupra:
- adoptarii unui sistem contabil cu standardele europene;
- intaririi si restructurarii sistemului bancar si financiar;
- ambunatatirii dirijarii si reglementarii serviciilor bancare si financiare;
- pregatirii glosarelor de tehnologii;
- schimbului de informatii privind legile an vigoare sau an curs de pregatire.
b) In acest scop, cooperarea va cuprinde prevederi legate de asistenta tehnica si pregatirea profesionala.
2. Partile vor coopera cu scopul de a dezvolta an Romania sisteme eficiente de expertiza, bazate pe metode si proceduri comunitare standard.
ART. 86
Politica monetara
La cererea autoritatilor romane, Comunitatea va acorda asistenta tehnica menita sa sprijine eforturile Romaniei de a introduce convertibilitatea deplina a leului si armonizarea treptata a politicilor sale cu cele ale Sistemului Monetar European. Aceasta va cuprinde schimbul de informatii privind principiile si modul de functionare a Sistemului Monetar European.
ART. 87
Spalarea banilor
1. Partile vor crea cadrul cooperarii menite sa previna utilizarea sistemelor lor financiare an scopul spalarii cistigurilor provenite din activitati criminale an general si din traficul de droguri an special.
2. Cooperarea an acest domeniu va cuprinde asistenta administrativa si tehnica menita sa stabileasca standardele adecvate impotriva spalarii banilor, echivalente cu cele adoptate de catre Comunitate si de catre forurile internationale an acest domeniu, inclusiv de catre Forta de Actiune an Scopuri Financiare (FATF).
ART. 88
Dezvoltarea regionala
1. Partile vor antari cooperarea dintre ele an domeniul dezvoltarii regionale si al planificarii utilizarii terenului.
2. In acest scop, pot fi antreprinse oricare dintre urmatoarele masuri:
- schimbul de informatii de catre autoritatile nationale, regionale sau locale privind politica regionala si de planificare a utilizarii terenului si, daca este cazul, acordarea de asistenta Romaniei pentru formularea unei asemenea politici;
- actiuni comune antreprinse de catre autoritatile regionale si locale an domeniul dezvoltarii economice;
- schimbul de vizite pentru explorarea posibilitatilor de cooperare si asistenta;
- schimbul de functionari civili sau experti;
- acordarea de asistenta tehnica, cu accent special pe dezvoltarea zonelor dezavantajate;
- stabilirea de programe pentru schimbul de informatii si experienta, prin metode care cuprind si seminariile.
ART. 89
Cooperarea an domeniul social
1. In privinta sanatatii si sigurantei, partile vor dezvolta cooperarea dintre ele cu scopul de a ambunatati nivelul de protectie a sanatatii si securitatii muncitorilor, luind ca punct de referinta nivelul de protectie existent an Comunitate.
Cooperarea va cuprinde, an special, urmatoarele:
- acordarea de asistenta tehnica;
- schimburi de experti;
- cooperarea dintre firme;
- operatiuni de informare si pregatire profesionala;
- cooperarea an domeniul sanatatii publice.
2. In ceea ce priveste ocuparea locurilor de munca, cooperarea dintre parti se va concentra, mai ales, asupra:
- organizarii pietei muncii;
- modernizarii serviciilor de plasare si de andrumare a carierei;
- planificarii si aplicarii programelor de restructurare regionala;
- incurajarii crearii de locuri de munca pe plan local.
Cooperarea an aceste domenii va ambraca forma studiilor, furnizarii de servicii de catre experti si a informarii si pregatirii profesionale.
3. In privinta securitatii sociale, cooperarea dintre parti va incerca sa adapteze sistemul romanesc de securitate sociala la noua situatie economica si sociala, an primul rind, prin furnizarea de servicii de catre experti, de informatii si pregatire profesionala.
ART. 90
Turismul
Partile vor intensifica si dezvolta cooperarea dintre ele, care va cuprinde:
- facilitarea comertului turistic si ancurajarea schimburilor turistice antre tineri;
- sporirea fluxului de informatii prin reteaua internationala, bazele de date etc.;
- transferul de know-how prin pregatire profesionala, schimburi si seminarii;
- studierea oportunitatilor pentru operatiuni comune (proiecte peste frontiera, infratiri de orase etc.);
- participarea Romaniei la organizatii turistice europene corespunzatoare;
- armonizarea sistemelor statistice si a regulilor privind turismul;
- schimbul de stiri si asigurarea unor schimburi corespunzatoare de informatii privind problemele majore de interes comun, care afecteaza sectorul turistic;
- asistenta tehnica pentru dezvoltarea comerciala a infrastructurii de sprijinire a sectorului turistic.
ART. 91
Intreprinderile mici si mijlocii
1. Partile vor urmari dezvoltarea si antarirea antreprinderilor mici si mijlocii si cooperarea dintre acest gen de antreprinderi din Romania si din Comunitate.
2. Ele vor incuraja schimbul de informatii si know-how an urmatoarele domenii:
- crearea conditiilor de ordin juridic, administrativ, tehnic, fiscal si financiar, necesare pentru anfiintarea si extinderea antreprinderilor mici si mijlocii si pentru cooperarea peste frontiera;
- acordarea de servicii specializate solicitate de catre antreprinderile mici si mijlocii (pregatirea personalului de conducere, contabilitate, marketing, controlul calitatii etc.) si antarirea agentilor care acorda asemenea servicii;
- stabilirea unor legaturi adecvate cu agentii comunitari an vederea ambunatatirii fluxului de informatii catre antreprinderile mici si mijlocii si promovarea cooperarii peste frontiere (de exemplu: Reteaua de Cooperare si Afaceri (BC-NET), Centrele Euro-Info, conferinte etc.).
3. Cooperarea va cuprinde acordarea de asistenta tehnica, an special pentru stabilirea unui sprijin institutional adecvat pentru antreprinderile mici si mijlocii, la nivel national si regional, an domeniul serviciilor financiare, educationale, de andrumare, tehnologice si de marketing.
ART. 92
Informatii si comunicatii
Romania si Comunitatea vor lua masurile adecvate pentru stimularea unui schimb reciproc efectiv de informatii. Se va acorda prioritate programelor menite sa puna la dispozitia publicului larg informatiile de baza privind Comunitatea, si cercurile de specialisti din Romania, informatii mai specializate inclusiv, cand este posibil, accesul la bazele de date comunitare.
ART. 93
Protectia consumatorului
1. Partile vor coopera an vederea realizarii compatibilitatii depline dintre sistemele de protectie a consumatorului din Romania si din Comunitate.
2. In acest scop, cooperarea va cuprinde, an limita posibilitatilor existente:
- schimbul de informatii si de experti;
- accesul la bazele de date comunitare;
- actiuni de pregatire profesionala si asistenta tehnica.
ART. 94
Vama
1. Scopul cooperarii va fi garantarea concordantei cu toate prevederile programate spre adoptare an legatura cu comertul si comertul loial si realizarea armonizarii sistemului vamal al Romaniei cu cel comunitar, ajutind astfel usurarea pasilor spre liberalizarea prevazuta an acest acord.
2. Cooperarea va cuprinde, an special, urmatoarele:
- schimbul de informatii;
- introducerea unui document administrativ unic si a Nomenclaturii combinate;
- interconectarea dintre sistemele de tranzit ale Romaniei si ale Comunitatii;
- simplificarea controlului si a formalitatilor legate de transportul de marfuri;
- organizarea de seminarii si plasamente pentru cursanti.
Dupa caz, se va acorda asistenta tehnica.
3. Fara a prejudicia cooperarea viitoare prevazuta an acest acord si, an special, an art. 97, asistenta reciproca dintre autoritatile administrative an problemele vamale ale partilor se va desfasura an conformitate cu prevederile Protocolului nr. 6.
ART. 95
Cooperarea statistica
1. Cooperarea an acest domeniu va avea drept scop dezvoltarea unui sistem statistic eficient, capabil sa asigure, an mod rapid si la timp, date statistice demne de ancredere, necesare pentru a sprijini si indruma procesul de reforma economica si a contribui la dezvoltarea antreprinderilor private an Romania.
2. Partile vor coopera, an special, pentru:
- antarirea aparatului statistic an Romania;
- realizarea armonizarii cu metodele, standardele si clasificarile internationale (si an special comunitare);
- punerea la dispozitie a datelor necesare mentinerii si andrumarii reformei economice si sociale;
- punerea la dispozitia agentilor economici din sectorul particular a unor date macro- si microeconomice corespunzatoare;
- garantarea confidentialitatii datelor;
- schimbul de informatii statistice;
- crearea bazelor de date.
3. Se va acorda asistenta tehnica de catre Comunitate an mod adecvat.
ART. 96
Probleme economice
1. Romania si Comunitatea vor facilita procesul de reforma economica si integrare, cooperind an vederea ambunatatirii antelegerii aspectelor fundamentale ale economiilor lor respective si a crearii si aplicarii politicii economice an economiile de piata.
2. Pentru aceste scopuri, Romania si Comunitatea vor:
- schimba informatii asupra realizarilor si perspectivelor macroeconomice si asupra strategiilor de dezvoltare;
- analiza an comun problemele economice de interes reciproc, inclusiv crearea cadrului politicii economice si a instrumentelor pentru implementarea acesteia;
- incuraja cooperarea largita dintre economistii si personalul de conducere din Romania si din Comunitate, prin Programul de actiune pentru cooperarea an domeniul economic (ACE), an vederea accelerarii transferului de know-how pentru a schita politicile economice si pentru a asigura larga raspindire a rezultatelor cercetarii legate de politica.
ART. 97
Drogurile
1. Cooperarea este menita, an special, sa sporeasca eficienta politicilor si masurilor adoptate impotriva aprovizionarii si traficului ilicit de narcotice si de substante psihotrope si sa reduca abuzul de aceste produse.
2. Partile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective, inclusiv a modalitatilor de aplicare a actiunilor comune. Actiunile lor vor fi bazate pe consultari si coordonare strinsa asupra obiectivelor si politicilor de masuri an domeniile vizate an paragraful 1.
3. Cooperarea dintre parti va cuprinde asistenta tehnica si administrativa, care ar putea viza, an special urmatoarele domenii:
- elaborarea si implementarea legislatiei nationale;
- crearea de institutii si centre de informare si de centre sociale si de sanatate;
- pregatirea personalului si cercetare;
- prevenirea deturnarii substantelor precursoare si a altor substante chimice utilizate an scopul producerii ilicite a medicamentelor sau a substantelor psihotrope.
Cooperarea an acest domeniu va cuprinde asistenta administrativa si tehnica an scopul stabilirii unor standarde adecvate impotriva utilizarii gresite a produselor an cauza, echivalente cu cele adoptate de catre Comunitate si alte organisme internationale pertinente, an special Forta de Actiune an Scop Chimic (C.A.T.F.).
Partile pot conveni asupra includerii si a altor domenii.
ART. 98
Administratia publica
Partile vor promova cooperarea dintre autoritatile administratiei publice, inclusiv initierea an programe de schimb, an vederea ambunatatirii cunoasterii reciproce a structurilor si functionarii sistemelor lor respective.

TITLUL VII - COOPERAREA CULTURALA

ART. 99
1. Luind an considerare Declaratia Solemna privind Uniunea Europeana, partile se obliga sa promoveze, incurajeze si faciliteze cooperarea culturala. Dupa caz, programele comunitare de cooperare culturala sau cele ale unuia sau mai multor state membre pot fi extinse Romaniei si pot fi antreprinse si alte activitati de interes pentru ambele parti.
Aceasta cooperare poate acoperi mai ales:
- schimbul necomercial de opere de arta si artisti;
- traduceri literare;
- conservarea si restaurarea monumentelor si asezarilor (mostenire arhitectonica si culturala);
- pregatirea celor care se ocupa cu problemele culturale;
- organizarea de evenimente culturale de orientare europeana;
- raspindirea realizarilor culturale deosebite, inclusiv pregatirea specialistilor romani an acest domeniu.
2. Partile vor coopera an promovarea industriei audiovizualului an Europa. Sectorul audiovizualului an Romania ar putea participa mai ales la activitati organizate de Comunitate an cadrul programului MEDIA conform procedurilor stabilite de catre organismele ansarcinate cu conducerea fiecarei activitati si an conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Comunitatilor Europene din 21 decembrie 1990, care stabilesc programul. Comunitatea va incuraja participarea sectorului audiovizualului din Romania la programele EUREKA corespunzatoare.
Partile asi vor coordona si, dupa caz, armoniza politicile lor referitoare la reglementarile an domeniul transmisiunilor peste frontiere, al normelor tehnice privind audiovizualul si al promovarii tehnologiei audiovizuale europene.
Cooperarea ar putea cuprinde, printre altele, schimbul de programe, burse si facilitati pentru pregatirea ziaristilor si a altor profesionisti an domeniul mass-media.

TITLUL VIII - COOPERAREA FINANCIARA

ART. 100
In vederea realizarii obiectivelor acestui acord si an conformitate cu art. 101, 102, 104 si 105, fara a prejudicia art. 103, Romania va beneficia de asistenta financiara temporara din partea Comunitatii, sub forma de donatii si amprumuturi, inclusiv amprumuturi de la Banca Europeana de Investitii, conform prevederilor art. 18 al Statutului Bancii, pentru accelerarea transformarii economice a Romaniei si pentru a ajuta Romania sa faca fata consecintelor economice si sociale ale reajustarii structurale.
ART. 101
Aceasta asistenta financiara va fi acoperita:
- fie an cadrul operatiunii PHARE prevazuta an Reglementarea Consiliului C.E.E. nr. 3906/1989, asa cum a fost modificata, pe baza multianuala sau antr-un nou cadru financiar multianual stabilit de catre Comunitate an urma consultarilor cu Romania si tinand seama de considerentele prezentate an art. 104 si 105 ale acestui acord;
- prin amprumuturile acordate de catre Banca Europeana de Investitii pana la data expirarii valabilitatii acestora; urmare consultarilor cu Romania, Comunitatea va fixa o suma maxima si o perioada de valabilitate a amprumuturilor acordate Romaniei de Banca Europeana de Investitii pentru anii urmatori.
ART. 102
Obiectivele si domeniile de asistenta financiara comunitara vor fi stabilite antr-un program indicativ care urmeaza a fi convenit antre cele doua parti. Partile vor informa Consiliul de Asociere.
ART. 103
1. In caz de necesitate speciala, luind an considerare directivele de actiune ale G-24 si disponibilitatea tuturor resurselor financiare, la cererea Romaniei si an coordonare cu institutiile financiare internationale, an contextul G-24, Comunitatea va examina posibilitatea acordarii de asistenta financiara temporara:
- pentru sprijinirea masurilor menite sa introduca si sa mentina convertibilitatea monedei romanesti;
- pentru sprijinirea stabilizarii pe termen mediu si a eforturilor de ajustare structurala, inclusiv asistenta legata de balanta de plati.
2. Aceasta asistenta financiara este conditionata de prezentarea de catre Romania a programelor pentru convertibilitate si/sau pentru restructurarea economiei sale, dupa caz, sprijinite de F.M.I. an contextul G-24, de acceptarea lor de catre Comunitate, de atasamentul continuu al Romaniei la aceste programe si, ca un obiectiv final, de tranzitia rapida spre finantarea bazata pe surse private.
3. Consiliul de Asociere va fi informat cu privire la conditiile an care aceasta asistenta se acorda si la obligatiile pe care Romania si le asuma an cadrul acestei asistente.
ART. 104
Asistenta financiara a Comunitatii va fi evaluata an functie de nevoile care apar si de nivelul de dezvoltare a Romaniei si tinand cont de prioritatile stabilite si de capacitatea de absorbtie a economiei Romaniei, de posibilitatea de a rambursa creditele si de a progresa spre un sistem bazat pe economia de piata si an ce priveste restructurarea an Romania.
ART. 105
Pentru a permite utilizarea optima a resurselor disponibile, partile vor asigura o strinsa coordonare antre contributiile Comunitatii, cele din alte surse cum ar fi statele membre, alte tari, inclusiv G-24 si institutiile financiare internationale, ca Fondul Monetar International, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

TITLUL IX - PREVEDERI INSTITUeIONALE, GENERALE aI FINALE

ART. 106
Se anfiinteaza un Consiliu de Asociere care va supraveghea realizarea prevederilor acestui acord. Acesta se va antruni la nivel ministerial, o data pe an, si ori de cate ori este nevoie. El va examina orice probleme importante care au aparut an cadrul acordului, precum si orice alte probleme bilaterale sau internationale de interes reciproc.
ART. 107
1. Consiliul de Asociere va fi format din membri desemnati de Guvernul Romaniei, pe de o parte, si membri ai Consiliului Comunitatii Europene si membri ai Comisiei Comunitatilor Europene, pe de alta parte.
2. Membrii Consiliului de Asociere pot stabili sa fie reprezentati, an conformitate cu conditiile ce se vor stipula an regulile sale de procedura.
3. Consiliul de Asociere asi va stabili propriile reguli de procedura.
4. Consiliul de Asociere va fi prezidat, pe rind, de cate un membru al Guvernului Romaniei si un membru al Consiliului Comunitatilor Europene, an conformitate cu prevederile cuprinse an regulile sale de procedura.
5. Dupa caz, la lucrarile Consiliului de Asociere poate sa participe, ca observator, si Banca Europeana de Investitii (B.E.I.).
ART. 108
In scopul atingerii obiectivelor acordului, Consiliul de Asociere va avea dreptul sa ia decizii cu privire la domeniile expres prevazute an acest acord. Deciziile luate vor fi obligatorii pentru parti, care vor lua masurile necesare an vederea aducerii la andeplinire a deciziilor luate. Consiliul de Asociere poate, de asemenea, sa faca recomandari adecvate.
Acesta va adopta deciziile si recomandarile sale cu acordul celor doua parti.
ART. 109
1. Oricare dintre cele doua parti poate supune Consiliului de Asociere orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.
2. Consiliul de Asociere poate solutiona diferendul printr-o decizie.
3. Fiecare parte este obligata sa ia masurile necesare pentru aducerea la andeplinire a deciziei prevazute an paragraful 2.
4. In cazul an care nu este posibila rezolvarea unui diferend an conformitate cu cele prevazute an paragraful 2, fiecare parte poate notifica celeilalte parti numirea unui arbitru; cealalta parte trebuie ca an 2 luni sa numeasca si ea un al doilea arbitru. In aplicarea acestei proceduri, Comunitatea si statele membre vor fi considerate ca facand o singura parte an diferend.
Consiliul de Asociere va numi un al treilea arbitru.
Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi.
Fiecare parte implicata an diferend trebuie sa ia masurile necesare pentru aducerea la andeplinire a deciziilor arbitrilor.
ART. 110
1. In andeplinirea sarcinilor sale, Consiliul de Asociere va fi asistat de un Comitet de Asociere format din reprezentanti ai Guvernului Romaniei, pe de o parte, si reprezentanti ai Consiliului Comunitatilor Europene si ai membrilor Comisiei Comunitatilor Europene, pe de alta parte, de regula la nivel de functionari superiori.
Prin regulile sale de procedura Consiliul de Asociere va stabili andatoririle Comitetului de Asociere, care vor cuprinde si pregatirea sedintelor Consiliului de Asociere si modul de functionare a comitetului.
2. Consiliul de Asociere poate delega Comitetului de Asociere oricare din prerogativele sale. In acest caz, Comitetul de Asociere va adopta deciziile sale an conformitate cu conditiile prevazute la art. 108.
ART. 111
Consiliul de Asociere poate decide anfiintarea oricarui alt comitet sau organ special, care sa-l asiste an andeplinirea sarcinilor sale.
Prin regulile sale de procedura, Consiliul de Asociere va stabili componenta si sarcinile unor asemenea comitete sau organe, precum si modul lor de functionare.
ART. 112
Prin prezentul acord se anfiinteaza un Comitet Parlamentar de Asociere. El va fi un forum an care membri ai Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului European se pot intilni si face schimb de idei. El se va antruni la intervale stabilite de el ansusi.
ART. 113
1. Comitetul Parlamentar de Asociere va cuprinde membri ai Parlamentului Romaniei, pe de o parte, si membri ai Parlamentului European, pe de alta parte.
2. Comitetul Parlamentar de Asociere asi va stabili propriile reguli de procedura.
3. Comitetul Parlamentar de Asociere va fi prezidat, pe rind, de Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, an conformitate cu prevederile ce se vor stabili prin regulile sale de procedura.
ART. 114
Comitetul Parlamentar de Asociere poate solicita informatii cu privire la aplicarea prezentului acord din partea Consiliului de Asociere care, an acest caz, i le va furniza.
Comitetul Parlamentar de Asociere va fi informat cu privire la deciziile Consiliului de Asociere.
Comitetul Parlamentar de Asociere poate face recomandari Consiliului de Asociere.
ART. 115
In cadrul acestui acord, fiecare parte se obliga sa asigure ca persoanele fizice si juridice ale celeilalte parti sa aiba acces liber, fara discriminare an raport cu propriii cetateni, la tribunalele competente si organele administrative ale partilor, an vederea apararii drepturilor lor individuale, a dreptului de proprietate, inclusiv a celor privind proprietatea intelectuala, industriala si comerciala.
ART. 116
Nimic din prezentul acord nu va impiedica o parte contractanta sa ia masuri de natura:
a) celor pe care le considera necesare sa previna scurgerea de informatii contrare intereselor sale majore de securitate;
b) celor care se refera la productia si/sau comercializarea de arme, munitii sau materiale de razboi, la cercetarea, dezvoltarea sau productia indispensabila scopurilor de aparare, cu conditia ca aceste masuri sa nu impieteze asupra conditiilor de concurenta la produsele care nu sant destinate unor scopuri militare specifice;
c) celor pe care le considera esentiale pentru propria securitate, an cazul unor serioase tulburari interne ce pot afecta mentinerea legii si ordinii, pe timp de razboi sau an cazul unor serioase tensiuni internationale ce constituie amenintarea cu razboi, sau pentru a andeplini obligatiile pe care si le-a asumat an vederea mentinerii pacii si securitatii internationale.
ART. 117
1. Pentru domeniile cuprinse an acest acord si fara a afecta vreo prevedere speciala continuta an el:
- aranjamentele aplicate de Romania fata de Comunitate nu vor da nastere nici unei discriminari antre statele membre, cetatenii acestora sau companiile ori firmele lor;
- aranjamentele aplicate de Comunitate fata de Romania nu vor da nastere nici unei discriminari antre cetatenii romani sau companiile ori firmele acesteia.
2. Prevederile paragrafului 1 nu afecteaza dreptul partilor de a aplica prevederi relevante ale legislatiei lor fiscale contribuabililor care nu sant an situatii identice an privinta locului lor de resedinta.
ART. 118
Produsele originare din Romania nu se vor bucura la importul an Comunitate de un tratament mai favorabil decat cel pe care statele membre al aplica antre ele.
Tratamentul acordat Romaniei conform titlului IV si cap. I al titlului V nu va fi mai favorabil decat cel pe care statele membre si-l acorda reciproc.
ART. 119
1. Partile vor lua orice masuri generale sau specifice necesare pentru a-si andeplini obligatiile ce decurg din acest acord. Ele vor veghea ca obiectivele expuse an acest acord sa fie andeplinite.
2. Daca vreuna dintre parti considera ca cealalta parte nu si-a andeplinit vreo obligatie anscrisa an acest acord, ea poate lua masuri adecvate. Inainte de a proceda astfel, cu exceptia cazurilor de urgenta deosebita, va furniza Consiliului de Asociere toate informatiile necesare cerute de o examinare aprofundata si completa a situatiei, an vederea gasirii unei solutii acceptabile pentru parti.
La alegerea masurilor se va da prioritate acelora care impieteaza cel mai putin functionarea acestui acord. Aceste masuri vor fi imediat notificate Consiliului de Asociere si vor forma obiectul consultarilor an cadrul Consiliului de Asociere, daca cealalta parte cere acest lucru.
ART. 120
Pana la realizarea, conform prezentului acord, a unor drepturi echivalente pentru persoane fizice si agenti economici, acordul nu va afecta drepturile asigurate acestora an baza acordurilor care sant obligatorii pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, cu exceptia domeniilor de competenta Comunitatii, si fara a prejudicia obligatiile statelor membre rezultind din acest acord an sectoarele care tin de competenta lor.
ART. 121
Protocoalele*) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 si anexele*) nr. I-XIX fac parte integranta din acest acord.
------------
*) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XIX se vor publica ulterior.
ART. 122
Acest acord este ancheiat pentru o perioada nelimitata.
Fiecare parte poate denunta prezentul acord prin notificare catre cealalta parte. Acest acord asi va inceta aplicabilitatea la 6 luni dupa data unei asemenea notificari.
ART. 123
Acest acord se va aplica, pe de-o parte, teritoriului Romaniei, si pe de alta parte, teritoriilor carora li se aplica tratatele de instituire a Comunitatii Economice Europene, a Comunitatii Europene a Energiei Atomice si Comunitatii Europene a Otelului si Carbunelui, an conditiile cuprinse an aceste tratate.
ART. 124
Acest acord este redactat, an dublu exemplar, an limbile romana, daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, greaca si portugheza, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.
ART. 125
Acest acord va fi aprobat de parti an conformitate cu propriile lor proceduri.
Acest acord va intra an vigoare an prima zi a celei de-a doua luni ce urmeaza datei la care partile asi notifica, una celeilalte, ca procedurile mentionate an primul paragraf au fost andeplinite.
La intrarea sa an vigoare, acest acord va anlocui Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Romania cu privire la comertul si cooperarea economica si comerciala, semnat la Luxemburg la 22 octombrie 1990.
ART. 126
1. In cazul an care, pe durata andeplinirii procedurilor necesare pentru intrarea an vigoare a prezentului acord, prevederile anumitor parti ale acestui acord, an special cele referitoare la circulatia marfurilor, vor deveni efective an 1993 printr-un acord interimar antre Romania si Comunitate. Partile contractante sant de acord ca, an asemenea situatie, pentru realizarea celor cuprinse an titlul III, art. 64 si 67 ale acestui acord si an Protocoalele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ale acestuia, expresia data intrarii an vigoare a acordului sa ansemne:
- data intrarii an vigoare a Acordului interimar cu privire la obligatiile care devin efective la acea data, si
- 1 ianuarie 1993, cu privire la obligatiile care devin efective dupa intrarea an vigoare, prin referire la data intrarii an vigoare.
2. In cazul intrarii an vigoare dupa 1 ianuarie, se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.